Obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - kompletní text

I. Úvodní ustanovení.
Velkoobchodní systém eshop.aluera.cz provozuje

ALUera, s.r.o.
Plzeňská 317/215g
150 00 Praha 5 - Motol

IČ: 24753424

DIČ: CZ24753424

Práva a povinnosti Provozovatele a Odběratelů při užívání těchto stránek se řídí následujícími podmínkami(dále jen 'Uživatelé').

II. Zpracování osobních údajů.
Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů
Zadáním Vašich osobních údajů při registraci uživatele na serveru eshop.aluera.cz dáváte  souhlas se zpracováním těchto údajů v míře nezbytné pro fungování internetového obchodu. Vaše data využíváme k zajištění logistiky objednaného zboží, ke komunikaci s Vámi  a případně k zasílání nových informací z naší nabídky a služeb - pokud si budete přát. Neposkytujeme Vaše osobní údaje třetím osobám vyjma Vámi zvolené spediční společnosti, která Vám bude objednané zboží dodávat.

III. Objednání zboží a uzavření smlouvy.
Elektronickou objednávku dokončíte vyplněním údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři  a potvrzením objednávky. Takovéto potvrzení je závazné. Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail s potvrzením objednávky. Objednávka je zároveň návrhem smlouvy, která je uzavřena doručením potvrzujícího emailu s údaji o firmě prodávajícího. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky - například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se především ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

IV. Cena a platba.
Ceny uvedené na tomto internetovém obchodě jsou včetně DPH a jsou platné k okamžiku objednání. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak. Platba je hrazena dobírkou (při převzetí zboží), v předem domluvených případech bankovném převodem. Cena dopravy je 25,- Kč bez DPH za 1 objednaný kus pneumatiky nebo hliníkového kola v rámci celé ČR. Minimální cena dopravy objednávky je 100,- Kč bez DPH.

V. Dodací lhůta.
Dodací lhůta začíná běžet následujícím pracovním dnem po objednání. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto co nejdříve informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. Konkrétní termíny dodání zboží jsou stanoveny v katalogu zboží u každého výrobku a do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny! Dodání zboží vč. služeb je v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin a zajišťuje jej firma PPL. V případě, že prodávající nedodá zboží do 5 pracovních dnů od ukončení termínu dodání, může kupující bez dalších ujednání objednávku stornovat.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému a o tomto sepsat protokol. Přepravce je proti poškození zboží při dopravě pojištěn a naše firma v okmažiku předání zboží dopravci za mechanické poškození NERUČÍ.


VI. Záruka a servis 
Záruka na alu kola, pneu a plechové disky je 36 měsíců.
Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami nebo působením jiných nestandardních jevů. Reklamaci lze upaltnit na infolince ALUera, s.r.o, uvedené v sekcvi Kontakty. K reklamovanému zboží je nutné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu. Reklamované zboží musí být kompletní (včetně příslušenství)

VII. Odstoupení od smlouvy.
Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nekupuje zboží na IČO) má právo podle § 53odst.7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14-ti denní lhůty oznámení o odstoupení, tak aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem info@aluera.cz s uvedením čísla objednávky. Kupující je povinen zboží vrátit nejpozději do 2 pracovních dnů po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým dodáním do sídla společnosti nebo odesláním na adresu. Ke zpět zaslanému zboží je nutno přiložit doklad o nabytí, tak aby bylo možno zásilku jednoznačně identifikovat. (zboží odeslané na dobírku nebude kupujícím převzato a bude kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět). Bližší informace na infolince ALUera, s.r.o. V opačném případě je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu tzv. zpozdné ve výši: 10% z ceny zboží za každý den prodlení. V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, v původním obalu. Dovolujeme si zdvořile požádat o specifikaci důvodu pro odstup od smlouvy. Tato informace není povinná a nebude mít žádný vliv na platnost odstoupení, slouží pouze pro zkvalitnění našich služeb! Děkujeme. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, má 15 dnů na jeho překontrolování a přezkoušení. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle do konce uvedené 15-ti denní lhůty kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku. Prodávající zašle v takovém případě kupujícímu do 15-ti dnů od odeslání výše uvedené informace zaplacenou kupní cenu za zboží převodem na účet kupujícího. Bylo-li vrácené zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody formou kompenzace vůči kupní ceně. Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění; b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele; c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání; d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal; e) na dodávku novin, periodik a časopisů; f) spočívající ve hře nebo loterii. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit náhradu škody, která mu vznikla dle příslušných zákonných ustanovení. Kupující, který není spotřebitelem dle § 52,odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, a který nakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti ( nakupuje toto zboží na IČO ), může odstoupit od smlouvy jen v souladu s ustanovením § 344 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění, za podmínek tam uvedených. 

VIII. Zpětný odběr pneumatik
Společnost ALUera s.r.o. zajišťuje zpětný odběr pneumatik, které jsou poté ekologicky likvidovány. Použité pneumatiky můžete odevzdat na adrese ALUera s.r.o., PNEUCENTRUM MOTOL, Plzeňská 215E, 150 00 Praha 5 Motol. Tato služba je zcela zdarma.

IX. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě konfirmace a odeslání objednávky. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je prodávající vázán svým potvrzujícím e-mailem.
Prodávající bude kupní smlouvu archivovat v elektronické formě po dobu: 5 let. Takto archivovaná smlouva není přístupná

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku